Предложения и Инициативи

Инициативи

Според АРТС истинско икономическо развитие и баланс в интересите на участниците в културните и творчески индустрии може да има, ако държавата прилага адекватно механизмите на авторско-правната система. Ето защо алиансът стартира редица инициативи, с които да насочи вниманието на отговорните институции към актуалните проблеми в сектора, които от години стоят като сериозна пречка пред българските творци и артисти. Запознайте се с част от актуалните ни предложения и следете сайта на АРТС за бъдещите ни проекти.

В момента максималният срок, за който ползвателите на произведения могат да получат права от авторите, е 10 години. Премахването на срока ще даде неограничена свобода на ползвателите да използват произведенията без ангажимент към творците за заплащане на възнаграждение за това.

Авторите рядко получават дял от приходите от ползването на техните произведения – най-често те уговорят еднократно възнаграждение. Ако то се окаже несправедливо, творците могат да искат допълнително такова чрез съда, но този механизъм не работи, защото е бавен и скъп. Искането на отчет за приходите пък поставя авторите в „черен списък“ и ги лишава от възможност за бъдеща работа.

Като резултат отпадането на срока допълнително ще намали и без това слабата преговорна сила на авторите, които не разполагат нито с финансовите ресурси, нито с бизнес познанията на ползвателите.

Решение
Запазване на десетгодишния срок за отстъпване на права, който дава поне минимална гаранция за авторите, че могат да се предоговорят с ползвателите.

Ползи
► Авторът запазва възможността си да договори справедливо възнаграждение след изтичане на срока.
► Гаранция за запазване на баланса в преговорите между автори и ползватели.
► Ограничаване на възможността за злоупотреба от посилната страна в преговорите.
► Няма да се налага водене на дела.

В момента телевизиите и радиата – от една страна, и кабелните, сателитни и IPTV оператори – от друга, не споделят отговорността си за уреждането на правата на съдържанието в пряко въвежданите програми – тези, които са достъпни за публиката само чрез оператор.

Директива 2019/789, която предстои да бъде приета в българския закон, отчита, че и двете страни генерират приходи от това съдържание и че всяка от тях следва да получи разрешение и да заплати възнаграждения за осъщественото използване.

Директивата оставя на държавите-членки решението дали да въведат задължително колективно управление в случаите на пряко въвеждане. Индивидуалното договаряне обаче е практически невъзможно.

Решение
Ясни текстове в ЗАПСП, отразяващи ролята на всеки участник в процеса по пряко въвеждане:
► Лицензиране както на телевизията/радиото, така и на разпространителя на сигнала (оператора) – всеки за своето участие в общия акт на разпространение на програмата чрез пряко въвеждане.
► Всеки от тях да заплаща съответните възнаграждения.
► Задължително колективно управление в случаите на пряко въвеждане на програми.

Ползи
► Разпределя се отговорността между телевизията/радиото и разпространителя на сигнала пропорционално на тяхното участие в общото действие.
► Правна сигурност за ползвателите, че всички права, които са им необходими, ще бъдат уредени, и те няма да носят отговорност при претенции на трети страни.
► Гаранция за правоносителите, че ще получават възнаграждения от съответното ползване, чийто размер е договорен на браншово ниво при максимално отчитане на техните интереси.

Обикновено при свободно договаряне творците са ощетени заради своята по-слаба преговорна позиция. Уговарянето на възнаграждения като твърда сума (т.нар. „buy-out”) е честа практика в България, докато според Директива 2019/790 следва да е изключение. Това е следствие на липсата на конкретни законови правила за определяне на възнагражденията.

Директива 2019/790, която предстои да бъде приета в българския закон, изисква държавите да гарантират на правоносителите правото да получават подходящо и пропорционално възнаграждение за ползването на техния труд. Провъзгласяването на това право обаче следва да бъде подкрепено и от функциониращ механизъм за прилагането му.

Решение
Въвеждане на право на възнаграждение за правоносителите за определени видове ползване, което да бъде неотменимо и непрехвърлимо, да се управлява задължително по колективен път и да се дължи от съответния ползвател.

Ползи
► Гаранция за правоносителите, че ще получават дял от приходите, които техните произведения носят на ползвателите.
► Авторските възнаграждения са алтернативен на публичните средства източник на финансиране на нова продукция.
► По-богато и качествено съдържание, което да захранва и поддържа бизнес моделите на ползвателите на творчески продукти.
► Въвеждането на ясни правила за определяне на възнагражденията ще доведе до създаване на конкурентна бизнес среда в творческия сектор – както за творците, така и за ползвателите.

Проблем
Налице са редица порочни практики при организиране на концерти, сред които:
► Фирмите организатори се сменят и се изпразват от активи
► Крият се приходи от билети
► Не се изплащат дължимите авторски възнаграждения
► Некоректните организатори получават конкурентно предимство пред останалите играчи
► Чуждестранните изпълнители отказват да участват в концерти у нас и много събития пропадат Потърпевши от това са:
– Авторите и изпълнителите;
– Публиката;
– Коректните представители на бранша;
– Всички сектори, свързани с концертната дейност, в т.ч. туризма;
– Държавната хазна и имиджа на България като културна дестинаци.


Решение
► Директно отчитане на ОКУП от продавачите на билети и лицата, осъществяващи достъп до концерта.
► Директно изплащане на ОКУП на авторските възнаграждения от продавачите на билети.
► Отказ или лиценз под условие от ОКУП за привидно несвързани лица, които всъщност действат координирано и некоректно.
► Солидарна отговорност на организаторите, ако са повече от един.
► Контрол при отпускане на публични финанси.
► Солидарна отговорност на разпоредителя на публични финанси и организатора на концерта.


Ползи
+ Конкурентоспособност на представителите на бранша
+ Повече приходи за държавата
+ Включване на ОКУП като инструмент за прозрачност и изсветляване на концертния сектор
+ Гарантиране на справедливи възнаграждения за авторите
+ Добър имидж в чужбина и инвестиране в концерти прояви, вкл. в туризма

Проблем
Туристическите обекти са сред основните и са най-многобройните ползватели на музикални и други произведения в България. В същото време над 80% от тях все още нямат изискваните по закон лицензи за уредени авторски и сродни права. Въпреки наличието на контролни механизми е необходимо въвеждането и на превантивни и комплексни мерки.

Решение
► Още при категоризирането си хотелите и заведенията да декларират дали и как се озвучават и да предоставят договорите, доказващи уреждане на правата.
► Кметовете на общини да санкционират подалите в хода на категоризирането некоректна информация за озвучаването.
► Публичност на информацията дали и как даден обект се озвучава чрез включването й в Националния туристически регистър към Министерство на туризма.
► Поставяне на лицензите за отстъпени авторски права на видно място в обектите.

Ползи
+ Обхващат се ползвателите в цялата страна и се гарантира равенство пред закона
+ Всички в туристическия сектор ще бъдат предварително информирани за законовите разпоредби
+ Надграждане на въведената в ЗАПСП децентрализация на проверките в туристическия сектор
+ Гарантиране зачитането на авторските права от туристическия бранша

Проблем
Досега нито една комисия не е успяла да излезе с решение по проекто-тарифите на ОКУП. Производствата приключват без произнасяне. Работата по същество на комисията е блокирана, тъй като тя взема решения с мнозинство от 4/5. Поради липсата на формален отказ и мотиви за него практически се препятства и възможността за обжалване. Утвърждаването на тарифи е едиствена възможност за събиране на възнаграждения.

Решение
► Въвеждане на правила за ефективна работа на комисията

Ползи
+ Гарантиране, че процесът по одобряване или отказ от одобряване на тарифите ще бъде финализиран
+ Гаранция за разрешаване на възникналите спорове между организациите на правоносителите и тези на ползвателите във връзка с тарифите
+ Справедливи възнаграждения за правоносителите

Проблем
КУП са неизменна част от културния и творчески сектор. Основна функция на ОКУП е събирането и изплащането на авторски възнаграждения. Нещо повече – те подпомагат творците чрез културните и социалните си фондове, организират кампании, обучения, насочени към творците, ползвателите на произведения и т.н. За момента обаче ЗЗРК не предвижда възможност за целево финансиране на ОКУП, въпреки че те са естествен партньор на държавата в развитието на културата.

Решение
► Създаване на възможност за целево подпомагане на ОКУП от Министерство на културата по Закона за закрила и развитие на културата

Ползи
+ Разширяване на инструментите на държавата за подкрепа на културния и творчески сектор
+ Използване на опита на ОКУП в развитието на културния сектор
+ Затвърждаване ангажираността на държавата към културния и творчески сектор
+ Сбъдване на стратегически проекти за цялата индустрия

ОКУП извършват колективно управление от името и за сметка на правоносителите. Ежедневно те получават по банков път парични средства, които са на лицата, които представляват – автори, изпълнители, продуценти.

Обичайно обработката на отчетите от ползвателите, които заплащат възнаграждения за използването на произведенията, отнема значително време поради големия им обем.

Това налага съхраняване на авторските възнаграждения за продължителен период и е причина за плащане на големи банкови такси за сметка на правоносителите.

Решение
► Въвеждане на специален режим за банковите сметки на ОКУП за получаване и съхранение на чужди средства, по аналогия на режима, действащ за ЧСИ, нотариуси, адвокати и застрахователни брокери/агенти. Така банковите такси ще бъдат с преференциални условия, съобразени със специфичната дейност на ОКУП.

Ползи
+ Гарантиране неприкосновеността на средствата на правоносителите
+ Намаляване на разходите за правоносителите

Компенсационните възнаграждения за частно копиране, предвидени в чл. 26 от ЗАПСП, дават възможност потребителите да копират за свои лични нужди произведения при гарантиране спазване интересите на авторите. В България обаче, за разлика от другите страни-членки на ЕС, законовият механизъм не съдържа работещи правила и не могат да се събират предвидените в закона компенсационни плащания. Нарушен е балансът между интересите на потребителите и тези на авторите, защото съществуващите в закона правила са в противоречие на правото на ЕС.

Решение
► Заплащане на възнаграждения за записващата и копирна техника, а не само за носители.
► Заплащане на възнаграждения за вноса на носители и техника от страни в ЕС, а не само от страни извън ЕС.
► Заплащане на възнаграждения за всички носители, върху които може да се записва музика. ► Изчисляване на възнагражденията върху продажната цена (или цената при внос), а не върху доставната цена.
► Актуализиране на размера на компенсационното възнаграждение, посочен в закон.

Ползи
+ Привеждане на българското законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз + Възстановяване на баланса между правата на потребителите и тези на авторите
+ Решаване на една несправедливост, заради която България вече 20 години е в дълг към правоносителит

Инфографики & Брошури